Algemene voorwaarden Multitask ICT Logo Multitask

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, adviezen, aanbiedingen, leveranties en overeenkomsten van Multitask ICT bv voor zover één en ander betrekking heeft op producten en/of diensten, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing, indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen in de opdrachtbevestiging.
 4. Multitask ICT bv is te allen tijde gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Indien Multitask ICT bv de Algemene Voorwaarden wijzigt, zal zij dit via haar website en/of e-mail bekend maken.
 5. De Overeenkomst komt tot stand en vangt aan zodra de opdracht door Multitask ICT is ontvangen en blijkens ondertekening dan wel daadwerkelijke uitvoering van de opdracht of anderszins, door Multitask ICT bv wordt geaccepteerd.
 6. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 7. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze is aangegaan voor bepaalde tijd.
 8. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan.

Artikel 2 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 2. Contractjaar: het contractjaar vangt aan op het tijdstip zoals in de Overeenkomst is opgenomen en bedraagt telkens 12 maanden na tijdstip van aanvang.
 3. Gebruiker(s): iedere natuurlijke of rechtspersoon die toegang verkrijgt tot de online producten en diensten in de breedste zin van het woord, waaronder een natuurlijk of rechtspersoon die een Overeenkomst met Multitask ICT bv ter zake van de online producten en diensten heeft afgesloten.
 4. Offerte: een door Multitask ICT bv gedane aanbieding van werkzaamheden en/of producten.
 5. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst met Multitask ICT bv aangaat ten aanzien van in deze Algemene Voorwaarden genoemde producten en diensten.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever dan wel Gebruiker en Multitask ICT bv ten aanzien van de in deze Algemene Voorwaarden genoemde producten en diensten.
 7. Programmatuur: computerprogramma’s, alsmede nieuwe releases daarvan, met bijbehorende documentatie, van Multitask ICT bv één en ander met uitzondering van Systeemprogrammatuur en Internetbrowsers.
 8. Standaardprogrammatuur: niet specifiek voor de Opdrachtgever ontwikkelde Programmatuur van Multitask ICT bv .
 9. Maatwerkprogrammatuur: specifiek voor de Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur en gegevensbestanden.
 10. Systeemeisen: de minimale eisen die gesteld worden aan de hardware en software van Gebruiker of Opdrachtgever om gebruik te kunnen maken van de Multitask ICT bv producten en diensten en/of de Multitask ICT bv producten en diensten. De systeemeisen staan vermeld op de website van Multitask ICT bv.
 11. Systeemprogrammatuur: de voor aflevering op computers geïnstalleerde computerprogramma’s die nodig zijn om de Programmatuur te doen functioneren.
 12. Support: advies en ondersteuning over het gebruik van de afgenomen Online producten en diensten van Multitask ICT.
 13. Onderhoud: omvat het herstellen van onvolkomenheden in de Bij Multitask ICT bv afgenomen software applicaties, documentatie, alsmede door Multitask ICT bv aangebrachte standaard- en/of maatwerkaanpassingen.
 14. Internetbrowsers:
 15. Online product:
 16. SaaS: Software as a Service.

Artikel 3 Verplichtingen

 1. Multitask ICT bv spant zich in de aan haar verstrekte opdrachten zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren.
 2. Iedere partij zal zich inspannen de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
 3. Opdrachtgever is gehouden tijdig alle noodzakelijke informatie en gegevens aan Multitask ICT bv te verstrekken, voor zover dit voor Multitask ICT bv voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is. Indien de installatie van Programmatuur op systemen van de Opdrachtgever of aan Opdrachtgever te leveren computersystemen onderdeel uit maakt van de Overeenkomst, zal Opdrachtgever voor eigen rekening en risico alle voorzieningen treffen welke nodig zijn voor Multitask ICT bv om de opdracht uit te voeren.
 4. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van en een juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, Programmatuur en de door Multitask ICT bv te verlenen diensten, alsmede voor de toe te passen administratie- en berekeningsmethode, hieronder mede verstaan de beveiliging van gegevens.

Artikel 4 Tarieven en betaling

 1. De in Offertes en opdrachtbevestigingen genoemde bedragen zijn in euro’s en exclusief BTW. Alle overige heffingen van overheidswege met betrekking tot de Overeenkomst zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 2. De prijzen en condities van Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij
 3. uitdrukkelijk anders is bepaald.
 4. Multitask ICT bv is gerechtigd om de tarieven van lopende overeenkomsten tussentijds aan te passen. Tariefswijzigingen gaan in op de door Multitask ICT bv aangekondigde datum, tenzij de wijziging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst volgt. Eventuele tariefswijzigingen worden tijdig, uiterlijk 30 dagen voor de datum waarop de tariefswijziging van toepassing wordt, door Multitask ICT bv aan Opdrachtgever medegedeeld. Indien de Opdrachtgever de tariefswijziging niet accepteert, is de opdrachtgever, binnen 7 dagen na de in dit artikel bedoelde kennisgeving, gerechtigd de Overeenkomst met Multitask ICT bv op te zeggen, tegen de in de kennisgeving van Multitask ICT bv genoemde datum waarop de tariefswijziging in werking zou treden.
 5. De facturatie vindt plaats in euro’s en inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Opdrachtgever is gehouden elke factuur te voldoen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Indien de factuur niet binnen de in lid 4 bepaalde termijn is voldaan, is de Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en een rente van 1 % per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand wordt gelijkgesteld met een hele maand.
 7. Alle betalingen door of namens de Opdrachtgever geschieden eerst in mindering op de verschuldigde rente en kosten en vervolgens in mindering op de hoofdsom.
 8. De Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag te verrekenen.
 9. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten die Multitask ICT bv maakt, als gevolg van non-betaling volgens dit artikel, komen geheel ten laste van Opdrachtgever. De vergoeding van deze buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op een bedrag van 15 % van het te vorderen bedrag, tenzij aantoonbaar meer kosten gemaakt zijn.
 10. Indien de Opdrachtgever de factuur betwist, dient hij dit binnen 14 dagen na factuurdatum omkleed met redenen schriftelijk aan Multitask ICT bv kenbaar te maken. Na deze termijn vervalt het recht van Opdrachtgever om de factuur te betwisten.
 11. Multitask ICT bv is gerechtigd om vooruitbetaling of het afgeven van een incassomachtiging te vorderen. Alle kosten die aan de vooruitbetaling dan wel incassomachtiging verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5 Levering

 1. Indien sprake is van levering van producten, geldt dat alle prijzen gebaseerd zijn op levering vanuit de vestiging Multitask ICT bv.
 2. De levertijd is gebaseerd op de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, daarbij uitgaande van een tijdige levering van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde materialen en informatie van de Opdrachtgever.
 3. Een overeengekomen levertijd is slechts te beschouwen als een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de Opdrachtgever Multitask ICT bv schriftelijk, per aangetekend schrijven, in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

 1. Overdracht van de eigendom van zaken geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever aan alle verplichtingen ter zake van de tegenprestatie voor de door Multitask ICT bv geleverde zaken heeft voldaan.
 2. Voor de duur van het eigendomsvoorbehoud is het Opdrachtgever niet toegestaan de door Multitask ICT bv geleverde zaken te verpanden, te vervreemden of anderszins te bezwaren.
 3. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en herkenbaar als eigendom van Multitask ICT bv te bewaren.

Artikel 7 Beëindiging Overeenkomst

1.Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is niet mogelijk, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.
2.Elke Overeenkomst eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat één van de partijen de ontbinding van de Overeenkomst inroept in de volgende gevallen;

 • de Opdrachtgever in verzuim is met zijn betalingsverplichtingen
 • de Opdrachtgever een verzoek indient tot het verlenen van surseance van betaling
 • de Opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard
 • de Opdrachtgever een aanvraag tot Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) doet, dan wel tot de WSNP wordt toegelaten.

Artikel 8 Aansprakelijkheid Multitask ICT bv ; vrijwaring

 1. Multitask ICT bv is slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in dit artikel, behalve in die gevallen dat de wet een beperking van de aansprakelijkheid uitsluit.
 2. De aansprakelijkheid van Multitask ICT bv is te allen tijde beperkt tot maximaal het door de Gebruiker betaalde bedrag voor de dienstverlening.
  3a. Wanneer Multitask ICT bv toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van de Overeenkomst, is Multitask ICT bv slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie.
  3b. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming in geen geval meer bedragen dan de netto prijs bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van de Multitask ICT bv in een periode van drie maanden voorafgaand aan het verzuim van Multitask ICT bv . De in dit lid bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door Opdrachtgever bedongen en door Multitask ICT bv verleende creditering.
 1. Multitask ICT bv is nimmer aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Multitask ICT bv gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke Overeenkomst is.
 2. Het op Multitask ICT bv verhalen van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie is in alle gevallen uitgesloten.
  6a. Multitask ICT bv kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade die het gevolg is van de apparatuur en Programmatuur van de Gebruiker, alsmede kan Multitask ICT bv niet aansprakelijk worden gehouden voor de kosten van reproductie van beschadigde of verloren gegevens.
  6b. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor gebruik of misbruik van toegekende gebruikersnamen en/of wachtwoorden. Multitask ICT bv accepteert geen enkele aansprakelijkheid.
 1. Multitask ICT bv kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het tijdelijk niet of gedeeltelijk beschikbaar stellen van de Multitask ICT bv Online producten en diensten.
  8a. In geval van een onrechtmatige daad van Multitask ICT bv , of van haar werknemers of ondergeschikten, waarvoor Multitask ICT bv rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Multitask ICT bv slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade, die het gevolg is van dood of lichamelijk letsel en van andere schade, die te wijten is aan opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan het door de Gebruiker betaalde bedrag voor de dienstverlening.
 2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat Opdrachtgever onverwijld na het ontstaan enige schade, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes weken na het ontstaan of bekend worden van de schade schriftelijk per aangetekend schrijven een klacht ter zake bij Multitask ICT bv indient en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Multitask ICT bv .
 1. Opdrachtgever vrijwaart Multitask ICT bv voor alle schade die Multitask ICT bv mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Multitask ICT bv geleverde diensten en goederen, daaronder begrepen:
 • werknemers van Multitask ICT bv die aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en die onder leiding en toezicht van Opdrachtgever werkzaamheden uitvoeren;
 • aanspraken van derden voor schade die is ontstaan in verband met de uitvoering van de Overeenkomst als gevolg van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf;
 • aanspraken van werknemers van Multitask ICT bv voor schade die is ontstaan in verband met de uitvoering van de Overeenkomst als gevolg van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf;
 • aanspraken van derden voor schade als gevolg van een gebrek in de door Multitask ICT bv geleverde diensten of producten die door Opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, Programmatuur of diensten van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet een gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

Artikel 9 Overmacht

 1. Multitask ICT bv is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien dit voor Multitask ICT bv redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen bestaande omstandigheden (overmacht). Onder overmacht wordt onder andere begrepen oorlog, weersomstandigheden, uitvallen of storingen in de telecommunicatie infrastructuur/internetverbindingen en gebreken in Programmatuur, die niet door Multitask ICT bv worden beheerd of zijn ontwikkeld waaronder virussen.

Artikel 10 Rechten op voortbrengselen van de geest

 1. Alle rechten, daaronder mede begrepen rechten van industriële en intellectuele eigendom, voortvloeiend uit de uitvoering van de Overeenkomst behoren toe aan Multitask ICT bv.

Artikel 11 Gebruiksrecht op Standaardprogrammatuur

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom die Multitask ICT bv gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, berusten bij Multitask ICT bv. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het niet-overdraagbare en niet exclusieve gebruiksrecht op de Programmatuur.
 2. Het gebruiksrecht vervalt bij faillissement, WSNP of opheffing van het bedrijf of instelling die het gebruiksrecht heeft verworven. Bij overname van de boedel van het bedrijf, die het gebruiksrecht heeft verworven, gaat het gebruiksrecht over op de overnemende partij, mits deze de voorwaarden schriftelijk accepteert. Multitask ICT bv dient hiervan onmiddellijk in kennis te worden gesteld.
 3. Reverse engineering, decompilatie of dissasemblering van de Programmatuur door Opdrachtgever is verboden, alsmede het op enige wijze wijzigen van de Programmatuur, al dan niet door derden.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het gebruiksrecht, in welke vorm dan ook, aan anderen over te dragen.

Artikel 12 Garantie op Standaardprogrammatuur en overige garanties

 1. Indien de opdrachtbevestiging geen garantieperiode vermeldt, geldt een garantieperiode van 3 maanden na datum aflevering.
 2. Multitask ICT bv garandeert dat de Programmatuur in hoofdzaak functioneert overeenkomstig het gestelde in de bijbehorende handboeken of documentatie.
 3. Multitask ICT bv zal zich inspannen onvolkomenheden die zich voordoen binnen de garantieperiode en die binnen 1 maand na constatering van de onvolkomenheid aan Multitask ICT bv schriftelijk zijn medegedeeld, kosteloos op te sporen en te verhelpen, dan wel een alternatieve werkwijze aanbieden.
 4. Onder onvolkomenheden wordt verstaan alle in de Programmatuur geconstateerde wezenlijke fouten en gebreken die een normaal functioneren van de Programmatuur in de weg staan.
 5. Mocht na een door Multitask ICT bv ingesteld onderzoek blijken, dat de oorzaak van de hiervoor onder lid 3 en lid 6 genoemde onvolkomenheden aan Opdrachtgever te wijten zijn, dan zal de Opdrachtgever de door Multitask ICT bv gemaakte kosten vergoeden die ter zake van dit onderzoek zijn gemaakt.
 6. De garantie vervalt, indien door anderen dan Multitask ICT bv, wijzigingen in de Programmatuur worden aangebracht.
 7. Voor door Multitask ICT bv verkochte en geleverde goederen met fabrieks- of importeursgarantie gelden uitsluitend de door deze leveranciers gestelde bepalingen.

Artikel 13 Gebruiksrecht van gemodificeerde Standaardprogrammatuur

 1. Deze bepaling is slechts van toepassing naast de algemene bepalingen van deze Algemene Voorwaarden indien sprake is van gemodificeerde Standaardprogrammatuur.
 2. De voor rekening van Opdrachtgever, op basis van de Standaardprogrammatuur van Multitask ICT bv ontworpen Programmatuur, blijft evenals als de door Multitask ICT bv geleverde Standaardprogrammatuur, te allen tijde eigendom van Multitask ICT bv.

Artikel 14 Toepasselijk recht/geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen Multitask ICT bv en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten die door Multitask ICT bv zijn gesloten en onder het bereik van deze Algemene Voorwaarden vallen, zullen worden beslecht door de bevoegde Rechter in het arrondissement Multitask ICT bv

MAATWERKPROGRAMMATUUR
De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing, indien Multitask ICT bv  Maatwerkprogrammatuur voor de Opdrachtgever ontwikkelt. Onder Programmatuur wordt in dit verband verstaan de te ontwikkelen Maatwerkprogrammatuur en de bijbehorende documentatie.

Artikel 15 Ontwikkeling van Maatwerkprogrammatuur

 1. De prijzen voor het ontwikkelen van Programmatuur gelden voor ontwikkeling ten kantore van Multitask ICT bv, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Additionele reistijd en reiskosten alsmede voor de uitvoering redelijkerwijs te maken verblijfkosten, zullen door Opdrachtgever worden vergoed overeenkomstig de dan geldende tarieven en te overleggen nota’s.
 3. Facturatie van maatwerk vindt plaats aan de hand van volgend betalingsschema: 50% bij opdrachtverlening en 50% na acceptatie conform artikel 16.6.
 4. Iedere specificatie of ander document die door Multitask ICT bv als onderdeel van de opdracht wordt geproduceerd en de goedkeuring van Opdrachtgever behoeft, zal door Opdrachtgever binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk worden goedgekeurd, dan wel van commentaar voorzien, worden geretourneerd. Indien hieraan door Opdrachtgever niet wordt voldaan, zal de geplande leveringsdatum voor enig deel van de Programmatuur worden verschoven voor een periode die minimaal gelijk is aan de duur van de vertraging.

Artikel 16  Wijzigingen

 1. Wijzigingen in de ontwikkeling van Programmatuur, daaronder begrepen aanvullingen op de Programmatuur, kunnen te allen tijde schriftelijk worden verzocht of aanbevolen.
 2. Multitask ICT bv zal binnen vier weken na een voorstel of aanbeveling tot wijziging aan Opdrachtgever kenbaar maken welke gevolgen de wijziging heeft op de prijs en geplande leverdatum.
 3. Verzoeken tot wijziging leiden niet tot opschorting van verplichtingen.
 4. Wijzigingen worden eerst doorgevoerd nadat een door partijen ondertekende bijlage bij de oorspronkelijke Overeenkomst is gevoegd.
 5. Multitask ICT bv zal gedurende een periode van drie maanden, te rekenen van af de datum waarop de acceptatie is voltooid, zonder extra kosten voor de Opdrachtgever gebreken herstellen, voor zover deze betrekking hebben op de overeengekomen specificaties van de Programmatuur.

Multitask ICT bv  ONLINE PRODUCTEN EN DIENSTEN
De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing, indien gebruik wordt gemaakt van de online producten en diensten van Multitask ICT bv . Onder het gebruik van Multitask ICT bv producten en diensten wordt mede verstaan het online gebruik en/of middels derden online gebruik van Multitask ICT bv . Bij afwijking van de Algemene Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen in dit hoofdstuk.

Artikel 17  Duur en einde van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van minimaal één jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend met één jaar verlengd.
 2. Opzegging van de Overeenkomst dient minimaal 3 maanden voor afloop van het contractjaar schriftelijk per aangetekend schrijven te geschieden, met in achtneming van de minimale duur van de Overeenkomst.
 3. Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is niet mogelijk, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Elke Overeenkomst eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat één van de partijen de ontbinding van de Overeenkomst inroept in de volgende gevallen;
 5. ingeval de Gebruiker in verzuim is met zijn betalingsverplichtingen, dan wel in verzuim is met de voldoening van de jaarlijkse Abonnementsfactuur of deze jaarlijkse betalingsverplichting niet tijdig nakomt.
 6. ingeval de Gebruiker een verzoek indient tot het verlenen van surseance van betaling
 7. ingeval de Gebruiker haar faillissement aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard
 8. ingeval de Gebruiker een aanvraag tot WSNP doet, dan wel tot de WSNP wordt toegelaten.

Artikel 18 Gebruiksrecht

 1. Multitask ICT bv verleent aan Gebruiker het niet-overdraagbare en niet-exclusieve recht om de Multitask ICT bv producten en diensten gedurende de looptijd van de Overeenkomst te gebruiken, ten behoeve van de uitoefening van zijn/haar bedrijf.
 2. Gebruiker zal de Multitask ICT bv Online producten en diensten niet anders dan overeenkomstig hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald gebruiken.

Artikel 19 Opschortingrecht

 1. Multitask ICT bv heeft het recht om, na voorafgaande aankondiging per brief of e-mail aan de Gebruiker, de dienstverlening op te schorten in de volgende gevallen;
 2. de Gebruiker misbruikt de applicatie;
 3. de Gebruiker vervreemdt, bezwaart of wijzigt de applicatie;
 4. de toepassing wordt door de Gebruiker gebruikt op een manier, die leidt tot inbreuk op de auteursrechten van Multitask ICT bv ;
 5. de Gebruiker kopieert of tracht de toepassing te kopiëren;
 6. de Gebruiker heeft de toepassing aan derden in gebruik gegeven;
 7. de Gebruiker tracht in te breken op de server die gebruikt worden ter ondersteuning voor het ter beschikking stellen van de Multitask ICT bv Online producten en diensten;

Artikel 20 Prijzen en tarieven

 1. Alle prijzen en tarieven van Multitask ICT bv Online producten en diensten zijn in euro’s en exclusief BTW.
 2. Multitask ICT bv is gerechtigd de prijs te wijzigen. Multitask ICT bv zal de prijswijziging tijdig, uiterlijk 30 dagen voor de datum waarop de tariefswijziging van toepassing wordt, via de website mededelen of op andere wijze aan de Gebruiker kenbaar maken. Indien de Gebruiker de tariefswijziging niet accepteert, is de Gebruiker, binnen 7 dagen na de in dit artikel bedoelde kennisgeving, gerechtigd de Overeenkomst met Multitask ICT bv op te zeggen, tegen de in de kennisgeving van Multitask ICT bv genoemde datum waarop de tariefswijziging in werking zou treden. In dit geval kan de Gebruiker Multitask ICT bv niet aanspreken op nakoming van de overeenkomst.

Artikel 21 Facturatie en betaling

 1. De facturatie vindt plaats op basis van hetgeen bij Overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald.
 2. Het totaalbedrag van de jaarlijkse Abonnementsfactuur wordt door middel van een automatische incasso afgeschreven van de rekening van de Gebruiker. De betaling vindt voorafgaande aan het Contractjaar plaats.
 3. De kosten voor het innen van de Abonnementsfactuur komen te allen tijde voor rekening van Gebruiker.
 4. Indien niet voorafgaand van het nieuwe Contractjaar geïncasseerd kan worden, op basis van de afgeven automatische incasso, of wanneer de machtiging tot incasso ongedaan wordt gemaakt, zullen de producten en diensten van Multitask ICT bv buitenwerking worden gesteld dan wel worden gestaakt.
 5. De Gebruiker is niet bevoegd de Abonnementsfactuur te verrekenen.
 6. Multitask ICT bv behoudt zich het recht voor om af te zien van het gebruik van een aparte Abonnementsfactuur.

Artikel 22 Persoonsgegevens

 1. Door op de aanmeldingspagina “Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden” aan te vinken, geeft een Gebruiker uitdrukkelijk toestemming om, in het kader van de Multitask ICT bv Online producten en diensten, de opgegeven persoonsgegevens te verwerken.
 2. De persoonsgegevens van de Gebruiker zullen nooit door Multitask ICT bv aan derden worden verstrekt, tenzij sprake is van een wettelijke verplichting, rechterlijke uitspraak of overmacht.

Artikel 23 Beschikbaarheid Multitask ICT bv Online producten en diensten

 1. Multitask ICT bv is gehouden zich in te spannen om de Multitask ICT bv Online producten en diensten optimaal beschikbaar te laten zijn. Indien andere partijen als Hostingpartij optreden gelden de voorwaarden van deze partijen.
 2. Indien Multitask ICT bv als Hostingpartij optreedt is het haar toegestaan om de systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen voor onderhoud, verbeteringen, dan wel vernieuwingen van die systemen. Multitask ICT bv streeft ernaar dit met de minst mogelijk overlast te laten plaatsvinden.
 3. Het is Multitask ICT bv toegestaan wijzigingen aan te brengen in de toepassing. Dit zal voornamelijk betrekking hebben op het oplossen van storingen en het bieden van nieuwe functionaliteit. Multitask ICT bv is niet aansprakelijk voor enige schade dan wel gevolgschade van de Gebruiker als gevolg van het bovenstaande. Multitask ICT bv is gedurende de looptijd van het contract gehouden zich in te spannen om de gegevens van de Gebruikers beschikbaar te stellen.

Artikel 24 Verplichtingen Gebruiker

 1. Multitask ICT bv gaat ervan uit dat de Gebruiker beschikt over de juiste en correct werkende apparatuur en Programmatuur voor de verbinding met internet. Op de website kunnen de systeemeisen worden opgevraagd.
 2. Het is niet toegestaan op andere wijze dan via de Multitask ICT bv Online producten en diensten de server te bezoeken c.q. raad te plegen, beveiligingen te doorbreken of toegang tot Multitask ICT bv te verkrijgen en de daar opgeslagen informatiebestanden.
 3. Multitask ICT bv raadt het ten sterkste af om gebruiksnamen en wachtwoorden aan derden mede te delen. Multitask ICT bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die als gevolg van het verspreiden en/of het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden, anders dan hetgeen volgens de instructies bij de Multitask ICT bv Online producten en diensten is bepaald, ontstaat.
 4. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik binnen zijn bedrijf van de Multitask ICT bv Online producten en diensten, alsmede voor controle en beveiligingsprocedures.
 5. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van zijn correcte gegevens zoals naam, adres, woonplaats, bank/gironummer, telefoonnummer en e-mailadres.
 6. De Gebruiker dient de door hem geleden schade, voor zover Multitask ICT bv tot vergoeding daarvan gehouden is, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na het ontstaan of het bekend worden van de schade een schriftelijke klacht ter zake bij Multitask ICT bv in te dienen.
 7. De Gebruiker is gehouden regelmatig een back-up van zijn bestanden te maken.

Artikel 25 Verplichtingen Multitask ICT bv

 1. Multitask ICT bv is gehouden zich in te spannen de overeengekomen diensten zo goed en zorgvuldig mogelijk te leveren.
 2. Multitask ICT bv spant zich in de gegevens van de Gebruiker zo goed mogelijk te beveiligen en op te slaan.
 3. Multitask ICT bv stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij de wet of een rechterlijke uitspraak Multitask ICT bv daartoe verplicht.
 4. Multitask ICT bv kan niet aan haar verplichtingen worden gehouden in geval van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere begrepen oorlog, weersomstandigheden, uitvallen of storingen in de telecommunicatie infrastructuur/internetverbindingen en gebreken in Programmatuur, die niet door Multitask ICT bv worden beheerd of zijn ontwikkeld waaronder virussen.
 5. Indien de software van derden tot gevolg heeft dat deze Multitask ICT bv belet haar verplichtingen na te komen, kan zij niet aan haar verplichtingen worden gehouden.
 6. Bij beëindiging van de Overeenkomst is Multitask ICT bv niet verplicht om een back-up aan de Gebruiker te verstrekken.

SUPPORTOVEREENKOMST
De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing, indien de Opdrachtgever en Multitask ICT bv een separate supportovereenkomst sluiten.

Artikel 26 Support voor Online producten en diensten

 1. Indien de Gebruiker support ten aanzien van Multitask ICT bv Online producten en diensten wenst, dient daarvoor met Multitask ICT bv een supportovereenkomst te worden afgesloten.
 2. Indien bij een Opdrachtgever meerdere Gebruikers van Multitask ICT bv Online producten en diensten gebruik maken, dient per Gebruiker een supportovereenkomst te worden afgesloten met Multitask ICT bv. .
 3. Alvorens de Opdrachtgever telefonische ondersteuning van Multitask ICT bv Software verzoekt, dient zij de bijbehorende documentatie en helpdocumenten te hebben doorgenomen.

Artikel 27 Duur en einde van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van minimaal één jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend met één jaar verlengd.
 2. Opzegging van de Overeenkomst dient minimaal 2 maanden voor afloop van het Contractjaar schriftelijk middels aangetekend schrijven te geschieden, met in achtneming van de minimale duur van de Overeenkomst.
 3. Beëindiging van het onderhoud door één der partijen op grond van dit artikel heeft geen invloed op andere bepalingen betreffende het gebruiksrecht op de standaardsoftware.

Artikel 28 Tarieven

 1. De tarieven van de onderhoudsovereenkomst zijn opgenomen in de overeenkomst.
 2. Het verschuldigde bedrag wordt dan wel eenmaal per jaar vooruit gefactureerd of per automatische incasso geïncasseerd. De onderhoudsovereenkomst treedt in werking op de dag van levering. Facturatie vindt plaats tegen de eerste dag van de maand volgend op het moment van levering. De in de onderhoudsovereenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

ONDERHOUDSOVEREENKOMST
De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing, indien de Opdrachtgever en Multitask ICT bv een separate onderhoudsovereenkomst sluiten.

Artikel 29 Omvang onderhoudsovereenkomst ten behoeve van de standaardsoftware pakketten

 1. Het onderhoud omvat het herstellen van onvolkomenheden in de Standaardprogrammatuur, de documentatie, alsmede door Multitask ICT bv aangebrachte standaard- en/of maatwerkaanpassingen.
 2. Onder onvolkomenheden wordt verstaan alle in de Programmatuur of documentatie geconstateerde wezenlijke fouten en gebreken die een normaal functioneren van de software in de weg staan.
 3. Indien blijkt dat de oorzaak van de onvolkomenheden als genoemd in artikel 1 of de oorzaak van het verzoek om support in de apparatuur of overige Programmatuur van de Opdrachtgever ligt, dan zal de Opdrachtgever aan Multitask ICT bv de kosten vergoeden die ter zake van de geleverde support zijn gemaakt.
 4. Multitask ICT bv behoudt zich het recht voor om het effect van een onvolkomenheid op te heffen door het aanwijzen van een alternatieve werkwijze.
 5. Onvolkomenheden dienen onverwijld doch uiterlijk binnen 1 maand na constatering telefonisch dan wel schriftelijk gemeld te worden aan Multitask ICT bv .
 6. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, worden de onderhoudswerkzaamheden ten kantore van Multitask ICT bv verricht.
 7. Multitask ICT bv biedt ondersteuning aan de Opdrachtgever op werkdagen tijdens kantooruren, feestdagen uitgezonderd. Onder ondersteuning wordt mede verstaan de ondersteuning per telefoon, e-mail en internet. Alvorens tot ondersteuning over te gaan, is Multitask ICT bv gerechtigd van Opdrachtgever zijn licentienaam en/of licentienemer te verlangen, alsmede zijn gebruikersnaam.

Artikel 30 Ondersteuning via internet

 1. Voordat Multitask ICT bv ondersteuning via het internet kan bieden, dient Multitask ICT bv in de gelegenheid te worden gesteld worden om via een internetverbinding contact te leggen met het systeem van de Opdrachtgever.

Artikel 31 Updates en uitbreidingen en wijzigingen

 1. Multitask ICT bv zal met enige regelmaat voor de producten van Multitask ICT bv zoals vermeld in de opdrachtbevestiging of de aankoopnota updates en uitbreiding van de functionaliteit ter beschikking stellen, voor zover deze uitbreiding behoort binnen de standaardomgeving van de software. Hetgeen behoort tot de standaardomgeving is ter beoordeling van Multitask ICT bv. Voor zover de onderhoudsovereenkomst ziet op Gebruikers van Multitask ICT bv Online producten en diensten, geldt dat geen updates door Multitask ICT bv worden toegezonden.
 2. Multitask ICT bv is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen die ontstaan door toedoen van het niet voldoen van de eisen die aan het Operating System gesteld worden.
 3. Multitask ICT bv zal de geleverde Programmatuur, de laatste versie van de update en de bijbehorende helpfunctionaliteit archiveren.
 4. De Opdrachtgever krijgt de mogelijkheid om updates te downloaden via het internet.
 5. Multitask ICT bv zal via de website Opdrachtgever berichten over wijzigingen en uitbreidingen op de Standaardprogrammatuur.

Artikel 32 Informatiedragers

 1. Multitask ICT bv zal informatiedragers bij beschadiging of te niet gaan als gevolg van brand of inbraak omruilen. Multitask ICT bv kan de Informatiedragers middels het downloaden via het internet aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen. Multitask ICT bv zal hiertoe de laatst beschikbare versie ter beschikking stellen.

Artikel 33 Calamiteiten

 1. In geval van calamiteiten kan het systeem van de Opdrachtgever, in overleg met Multitask ICT bv , worden aangeleverd op het kantoor van Multitask ICT bv Den Daag. Hieraan zijn kosten verbonden, die voor rekening van Opdrachtgever komen.

Artikel 34 Van het onderhoudsovereenkomst uitgesloten zaken

 1. Van het onderhoudsovereenkomst zijn uitgesloten:
 • de koppeling naar en de interactie met andere toepassingen, tenzij deze door Multitask ICT bv zijn geprogrammeerd en middels schriftelijk bevestiging zijn vrijgegeven voor gebruik;
 • de overgang naar andere computersystemen;
 • de overgang naar een ander Operating System; de updates van de onderliggende database, tenzij deze door Multitask ICT bv in het onderhoudsovereenkomst is opgenomen;
 • het aanpassen van de lay-outs van rapporten, overzichten en lijsten;
 • het maken en aanpassen van inlees- en uitschrijfmaskers;
 • het instellen van printers;
 • werkzaamheden gericht op de inrichting van rekeningschema’s;
 • boekhoudkundige vraagstukken;
 • converteren van bestanden;
 • opleiding in verband met het gebruik van de standaardsoftwarepakketten.

Artikel 35 Duur en einde van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van minimaal één jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend met één jaar verlengd.
 2. Opzegging van de Overeenkomst dient minimaal 3 maanden voor afloop van het Contractjaar schriftelijk middels aangetekend schrijven te geschieden, met in achtneming van de minimale duur van de Overeenkomst.
 3. Beëindiging van het onderhoud door één der partijen op grond van dit artikel heeft geen invloed op andere bepalingen betreffende het gebruiksrecht op de standaardsoftware.

Artikel 36 Tarieven

 1. De tarieven van de onderhoudsovereenkomst zijn opgenomen in de overeenkomst.
 2. Het verschuldigde bedrag wordt dan wel eenmaal per jaar vooruit gefactureerd of per automatische incasso geïncasseerd. De onderhoudsovereenkomst treedt in werking op de dag van levering. Facturatie vindt plaats tegen de eerste dag van de maand volgend op het moment van levering. De in de onderhoudsovereenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 37 Overige bepalingen

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, Programmatuur en de door Multitask ICT bv te verlenen diensten, alsmede voor de toe te passen administratie- en berekeningsmethode, hieronder mede verstaan de beveiliging van gegevens.
 2. Teneinde bij calamiteiten recente data terug te kunnen zetten, is het aan te raden om van kritische applicaties dagelijks doch minimaal twee maal per week een back-up te maken.
 3. Aanpassingen op de standaardsoftware als gevolg van overheidswege opgelegde maatregelen, die van directe invloed zijn op de bruikbaarheid van de Systeemeisen, zullen in een separate release worden aangeboden. Hiervoor geldt de moduleprijs.
 4. Aan de Opdrachtgever geleverde diensten die niet behoren tot de ondersteuning waarop de Opdrachtgever krachtens het onderhoudsovereenkomst of supportovereenkomst recht heeft, zullen op basis van de dan geldende tarieven worden doorberekend.
 5. Multitask ICT bv is niet gehouden om in nieuwe releases alle functionele mogelijkheden van de bestaande versie te incorporeren.
 6. Wanneer de Opdrachtgever nieuwe modules aanschaft ter uitbreiding van haar standaardsoftware waarop zij reeds een onderhoudsovereenkomst heeft afgesloten, zullen de nieuwe modules automatisch in de onderhoudsovereenkomst worden opgenomen, tenzij door de Opdrachtgever bij aanschaf van de modules uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt kenbaar gemaakt. In dat geval zal de Opdrachtgever geen updates meer ontvangen en geen gebruik kunnen maken van ondersteuning van Multitask ICT bv ten aanzien van deze modules.
 7. Alvorens de Opdrachtgever telefonische ondersteuning van Multitask ICT bv verzoekt, dient zij de bijbehorende documentatie en helpdocumenten te hebben d

Pin It on Pinterest

Vindt u dit een informatief artikel?

Tip uw vrienden en relaties!